شما در میزبان داده می توانید بیش از ۷۰۰ پسوند مختلف را ثبت کنید.