میزبان داده بزرگترین ثبت کننده دامنه در ایران و نمایندگی رسمی رجیسترار جوکر است و تابحال ۵۰۰ هزار دامنه در میزبان داده ثبت شده است.