خیر . سرور های مجازی فاقد بکاپ گیری توسط میزبان داده می باشند و بکاپ گیری در این سرویس ها برعهده مشترک می باشد.