Checks ها ارتباط بین سرویس های شرکت میزبان داده پردیس را با سرویس های پر کاربرد دیگر شرکت های برسی میکند