پردازنده

1vCore

رم

1GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

500 گیگابایت

MD-10-P1

480,000 تومان

پردازنده

1vCore

رم

1GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

1 ترابایت

پردازنده

1vCore

رم

2GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

2 ترابایت

پردازنده

2vCore

رم

2GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

3 ترابایت

MD-10-P4

1،390,000 تومان

پردازنده

2vCore

رم

2GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

4 ترابایت

MD-10-P5

1,790,000 تومان

پردازنده

3vCore

رم

3GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

5 ترابایت

MD-10-P6

2,190,000 تومان

پردازنده

4vCore

رم

6GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

6 ترابایت

MD-10-P7

2,490,000 تومان

پردازنده

4vCore

رم

6GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

7 ترابایت

MD-10-P8

2,950,000 تومان

پردازنده

6vCore

رم

8GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

8 ترابایت

MD-10-P9

3,290,000 تومان

پردازنده

6vCore

رم

8GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

10 ترابایت

MD-10-P10

3,990,000 تومان

پردازنده

6vCore

رم

8GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

15 ترابایت

MD-10-P11

5,990,000 تومان

پردازنده

6vCore

رم

8GB

فضا 25GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

20 ترابایت

MD-10-P12

7,890,000 تومان