نام سرویسمیزان رم تعداد هستهتوان پردازشیفضاترافیکقیمت (تومان)خرید
VPS T1
1GB
1CORE
2400MH
40G-SATA
نامحدود
40000
ثبت سفارش
VPS T2
1GB
1CORE
2400MH
60G-SATA
نامحدود
57000
ثبت سفارش
VPS T3
2GB
2CORE
2400MH
80G-SATA
نامحدود
74000
ثبت سفارش
VPS T4
3GB
2CORE
2400MH
120G-SATA
نامحدود
100000
ثبت سفارش
VPS T5
4GB
4CORE
2400MH
180G-SATA
نامحدود
150000
ثبت سفارش
VPS T6
6GB
4CORE
2400MH
500G-SATA
نامحدود
235000
ثبت سفارش
VPS T7
8GB
4CORE
2400MH
500G-SATA
نامحدود
260000
ثبت سفارش
VPS T8
8GB
4CORE
2400MH
750G-SATA
نامحدود
360000
ثبت سفارش
VPS T9
16GB
6CORE
2400MH
1000G-SATA
نامحدود
460000
ثبت سفارش