پردازنده

1vCore

رم

1GB

فضا 20GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

100 گیگابایت

هر ترابایت

480،000 تومان

تهران
استارتر(st)

290,000 تومان

پردازنده

1vCore

رم

1GB

فضا 21GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

1 ترابایت

هر ترابایت

380،000 تومان

تهران
اقتصادی(ec)

670,000 تومان

پردازنده

2vCore

رم

1GB

فضا 21GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

2 ترابایت

هر ترابایت

380،000 تومان

تهران
سازمانی(co)

990,000 تومان

پردازنده

2vCore

رم

2GB

فضا 21GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

4 ترابایت

هر ترابایت

380،000 تومان

تهران
ویژه(vip)

1،790,000 تومان

پردازنده

12vCore

رم

6GB

فضا 150GB

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

20 ترابایت

هر ترابایت

380،000 تومان

تهران
فول ویژه(f vip)

3,700,000 تومان