خیر. شما می توانید خدمات پشتیبانی ویپ را طی قرارداد به شرکت های پشتیبان VoIP واگذار و برون سپاری کنید.