خیر. این سیستم هم بر روی سرور و هم بر روی مرکز تلفن سانترال قابل پیاده سازی است.